Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

2021 Nejlepší modlitby za bezpečné cestování pro někoho zvláštního

Když se chystáte na tuto cestu, může být váš let klidný a uklidňující. Kéž ruka Páně bude nad vámi a nad pilotem. Můžete bezpečně dorazit do cíle

Boží přízeň a milosrdenství vás obklopí a zajistí, že účel vašeho cestování bude plodný. Přeji hladký a bezpečný výlet! moc tě miluji

Modlím se za řidiče vozidla, aby se ho ujal sám Pán a aby vás všechny bezpečně dovedl k vašemu cíli. Amen. Jděte v klidu!

Co víc mohu říci, než říct DĚKUJEM VELMI PÁNU BOHU za všechno, co jsi udělal. Jsem tu znovu pro Tvé milosrdenství, když se vydávám na tuto cestu, že bych mohl mít stres a bezproblémový přechod. Staň se mým průvodcem, Bože nebeský

Kéž vás obejme ve svých milujících a silných náručích. Váš pobyt bude ladný a klidný. Amen. Chybíš mi !!!

Děkuji ti, Ježíši, děkuji ti, Pane. Svůj život stavím před Tebou Pane. Prosím, proveďte mě až do bodu mého cíle. Buďte řidičem a správcem vozidla. Pokojně mě přiveďte na konec

Ó Pane, jsem vděčný za Tvá milosrdenství všude kolem. Nyní se vám tuto hodinu, když se vydávám na cestu, zavazuji, že nebudu obětí ozbrojených lupičů a žádné formy nehod. Mohu bezpečně dorazit

Ahoj zlatíčko, víš, že umírám v očekávání na tvůj příjezd, ale se srdcem modlitby bude tvůj výlet bezpečný a tvůj příjezd bude bez problémů. Chybíš mi!

Díky velké Boží milosti se dostanete do cíle bez škrábanců na těle. Pán bude vaším průvodcem tam a zpět. Užijte si výlet!

Při procházení smrtící cestou nebo dokonce dobrou cestou vás Pán nikdy neopustí. Jeho milosrdenství vždy přinese Jeho ochranu nad tebou. Amen. Jděte v klidu, můj milý brácho

Děkuji ti, Pane milosrdenství za všechno, co jsi udělal. Když se vydám na tuto cestu, odevzdávám se dnes do Tvých rukou, ať jsou moji andělé mým průvodcem po celou dobu, kdy bude každá hodina mého přechodu bezpečná a pokojná. Děkuji za, věřím, že jsem v bezpečí

Dopřejte si dostatek odpočinku a spánku, vložte svou cestu do rukou Božích. Prožijte velmi klidný a klidný výlet

Při vašem odchodu a příchodu vám nepřijde nic zlého ani se k vašemu příbytku nepřiblíží žádná rána. Můžete přijet bezpečně

Ahoj drahý příteli, ať je to pro tebe ujištění, že Kristus je ve tobě, Kristus je s tebou, Kristus je za tebou, je po tobě a na tvých obou stranách, dokonce všude kolem tebe. Jděte srdcem víry

Kéž vás Pán schová pod Jeho peří a ochrání vás pod Jeho milostivou paží, když se sbíháte na této cestě. Zůstat v bezpečí

Kéž vás Pán schová pod Jeho peří a ochrání vás pod Jeho milostivou paží, když se sbíháte na této cestě. Zůstat v bezpečí

Nebeský Otče, dnes se spoléhám na Tvé ruce, že Ty budeš mým štítem a mým štítem na této cestě, na kterou se vydávám. Nechť to pro mě bude blažený výlet

Uprostřed zmatků a turbulencí bude Pán tvým pohodlím a tvým průvodcem po celou dobu. Zůstaň požehnaný

Všechna sláva a chvála tobě, Bože. Přináším se k vám dnes, když se vydávám na tuto cestu, kterou mě chráníte a udělujete mi milost na cestě, dokud se nedostanu na místo svého cíle a dále

Všem vám děkuji Bohu, můj Otče, za dar života. Když dnes cestuji, prosím o Tvou milost, abys měl klidnou a blaženou cestu a také abys bezpečně dorazil do svého cíle. Děkuji ti, Pane

Na konci vaší cesty budeme mít úplnou cestu k oslavě jména Páně. Mějte klidný výlet

V hojnosti Božího milosrdenství se do toho pustíte pod mocnou Boží ostrahou

Dobrý den, příteli, modlím se za vás, aby tato cesta, na kterou se chystáte jet, byla bezproblémová a bez napadení. Pán bude tvým vůdcem a utěšitelem

Můj Bože a můj Otče, vážím si Tě za Tvou dobrotu a milosrdenství, které nad mnou vždycky jsi. Otče, když dnes jdu na tuto cestu, dovolte mi, abych nezažil žádnou formu dopravních nehod a poruch vozidel. Veďte mě sem a tam v bezpečí

Ať se na vaší cestě nikdy nedostanete do rukou zločinců. Milosrdenství Boží vás od všech odradí

Kéž se na této cestě, na kterou se vydáš, nikdy nestaneš obětí nepříjemných situací. Jděte v klidu!

Ať vaše jméno nikdy nebude uvedeno mezi těmi, kteří přišli o život při jakékoli formě nehod a útoků jakéhokoli druhu. Pán bude tvým průvodcem po celou dobu, amen

Ať už na moři, na zemi, na železnici nebo ve vzduchu, modlím se, aby vaše cesta byla tak požehnaná a klidná. Přeji krásný výlet!

Bez ohledu na to, jaké zlo by se dalo říci o trase, kterou nemůžete projít, ale projít, modlím se, že tam projdete zraněni, aniž byste se dotkli i těch nejmenších vlasů na hlavě, protože Pán Bůh Všemohoucí je s vámi

Když vstoupíte do vozidla, možná nikdy nezažijete žádnou formu poruchy a vaše cesta bude bezpečná a váš příjezd bude klidný. Amen!

Pán je tvé světlo, štít a štít. Jste pod Jeho mocnými strážemi. Přejeme klidné cestování

Pán je tvé světlo, štít a štít. Jste pod Jeho mocnými strážemi. Přejeme klidné cestování

Všechny mé poděkování patří Tobě, všemohoucí. Velmi si Tě vážím, můj Otče. Když se chystám jít na tuto cestu, pokorně žádám, abys dal tvému ​​andělu náboj, aby mě vedl, abych neměl nějakou formu nehod a nedal jim náboj, aby mě dovedl k mému osudu

Váš start bude zdravý, váš přechod bude veden a váš příjezd bude v bezpečí. Bůh tě miluje

Děkuji ti, Pane, za tvou přízeň a laskavost ke mně vždy. Jdu teď na tuto cestu, Ježíši, prosím, pojď se mnou a buď přede mnou jako oblak ohně a pro mě strážcem. Kéž je moje cesta radostná a bezpečná

Na této vaší cestě se proti vám nic nepostaví

Mojžíš v Bibli řekl Bohu, že nepůjdou, kromě Boží přítomnosti s nimi. Také jménem této mé krásné přítelkyně vyzývám Tvou přítomnost, aby šla s touto mou přítelkyní a bezpečně ji přivedla na místo určení. Amen

Každá hrozba pro vaši pohodu je marná. Váš pobyt je v míru. Jdi, protože Pán je s tebou

Kéž jste na všech stranách zajištěni, chráněni a střeženi. Měj bezpečný výlet!

„Země je Pánova a její plnost“…… jak vstoupíte do kterékoli části Země, která je Pánovým, ať vás vede a prospívá ve všech ohledech. Jděte v klidu!

Vaše cestování bude sladce bezpečné

Drahý Bože všeho těla, veď tuto moji rodinu na této cestě, ať nikdy neztratím nikoho z nich do nemocnice nebo na hřbitov. Děkuji ti, Bože, náš otče

Prohlašuji, že do cíle dorazíte bezpečně, amen

Ať je vaše cestování lehké a živé. Kéž je osvobozen od nudy a ze všeho nejvíc, ať je pod laskavým dohledem Boha. Mějte velmi krásný výlet

Každá síla vzduchu a zlo země bude oslepena, aby tě neviděla, budou nad tebou bezmocní, zvláště na tvé cestě. Jděte v klidu! Pán je s vámi

Atmosféra bude pro vaši cestu příznivá, slunce nebude příliš horké, nebude foukat ani vítr a déšť nebude překážet. Přeji příjemnou cestu

Buďte opatrní ve vozidle, do kterého nastoupíte, pokud nenastoupíte do vozidla únosce nebo do vozidla určeného k nehodě. Pán vás povede ke správnému vozidlu a bezpečně vás přivede do cíle

Buďte opatrní ve vozidle, do kterého nastoupíte, pokud nenastoupíte do vozidla únosce nebo do vozidla určeného k nehodě. Pán vás povede ke správnému vozidlu a bezpečně vás přivede do cíle

Mějte velmi sladký a bezpečný výlet, drahý příteli

Pán šel před vámi, je za vámi a On je ten, kdo má na starosti řízení. Buďte v klidu, nebude žádný problém

Jsme ti vděční, Pane, protože jsi vždy s námi. Když nyní jdeme, náš Otče, jděte prosím s námi. Kéž se dostaneme do cíle bezpečně a zdravě. Amen

Modlím se za vás, aby vaše oči nebo oči pilota nebyly rozmazané, abyste viděli dopředu, ale aby byl zajištěn bezpečný přistání, měla by být zajištěna jasnost zraku. Odpočinout si! Bůh je tam s vámi

Neodrazíš nohu kamenem, protože tě Pán obejme svou paží. Přejeme klidné cestování

Kéž jste vysvobozeni z léčky ptáků a z hlučného moru. Kéž jste pod rouškou Nejvyššího Boha. Amen

Letadlo, do kterého jste nastoupili, bude pilotováno Bohem a Jeho andělé ho bezpečně přivedou k přistání. Amen

Na každém kroku, kterým se vydáte na tuto cestu, budete bezpečně střeženi a chráněni

Když uděláte každý krok v každém časovém okamžiku, nebudete zapleteni do problémů na silnici nebo do vzduchu, ani do mořských turbulencí. Pán je tvůj štít a pevnost

Milostí a milosrdenstvím Nejvyššího Boha překonáte každý problém, který vám dnes vynoří cestu. Amen

Kéž na vás svítí Boží světlo, když se toužíte k cíli. Žádný mor vám nepřijde do cesty

Kdekoli je silnice žíznivá a potřebuje krev, touto cestou nikdy neprojdete a všude tam, kde mají štěstí agenti temnoty sající krev, vaše vozidlo touto cestou nebude projíždět. Pán bude vaším průvodcem

Neztratím tě na silnici, ani k moři, ani na jakýkoli druh cesty. Mír všude je váš

Ať milosrdenství vás udrží každý okamžik této cesty. Pokoj Boží naplní vaše srdce

Dobrý den, tati a mami, když se vracíte domů, ať jste oba pod vedením svatého ducha a můžete přijet domů s blaženým stavem srdce. Chybíš nám!

Dobrý den, tati a mami, když se vracíte domů, ať jste oba pod vedením svatého ducha a můžete přijet domů s blaženým stavem srdce. Chybíš nám!

Ahoj příteli, věz, že jsi ve stínu Všemohoucího Boha a Jeho paže tě zahalila láskou. Mír od Boha je s vámi

Na této cestě možná nikdy nenarazíte na únosce a rituály. Vaše cesta bude velmi bezpečná a klidná. Amen

Modlím se za vás, kromě šípů, které létají ve dne, nebude na vás a vaše letadlo vystřeleno. Budete mít bezpečnou cestu. Amen

Přijměte Boží milosrdenství pro každou cestu a přechod. Nechť na vás nebude v jakékoli formě zaútočeno. Váš přechod proběhl klidně. Amen

Na této cestě za vás promluví Boží milosrdenství. Žádná zbraň zaměřená na vás nebude prosperující. Amen

Kéž je zaručena ochrana Páně po celý váš život a všechny ve vozidle

Když dnes jdete ven, bez ohledu na to, jak krátká nebo dlouhá může být vzdálenost, nebudete na cestě znát žádný druh problému nebo narušení

Když dnes cestujete, váš život nebude zkrácen, vaše tělo nebude zmrzačeno. Bezpečně dorazíte do cíle

Vaše loď se nikdy nepřevrhne. Proplujete do bezpečí. Vážně mi chybíš. Miluji tě !!!

Ahoj drahý, plánoval jsi na tuto cestu s vírou v Boha, že budeš bezpečně uchován. Bude to pro vás, protože jste důvěřovali v Boha

Boží andělé vás nejen doprovodí, ale půjdou s vámi a budou s vámi vždy, ať už jste na cestě, nebo už nejste. Nenechají vás samotného ve jménu Ježíše. Amen

Na dálnicích i na nízkých pozemcích nebudete mít žádnou formu nehody. Bůh šel před vámi a je s vámi. Buďte v klidu, Bůh je pod kontrolou

Modlím se, aby vás slunce nezasáhlo a déšť nenarušil vaši cestu. Mějte požehnanou cestu vpřed

Pán je tvé světlo a tvoje spása, Pán je síla tvého života, kterého se budeš bát. Neboť Hr prokázal svou věrnost a bude to dělat znovu a znovu. Jděte v míru. Bůh je s tebou

Ať vaše letadlo nikdy neutichá. Budete mít dobrý a klidný let do cíle

Ať vaše letadlo nikdy neutichá. Budete mít dobrý a klidný let do cíle

Váš let bude tak plynulý a klidný. Jen potřebuji, abyste zůstali v pohodě, Pán je po ruce

Když se vydáte na tento výlet, prozkoumejte krásy přírody kolem sebe a buďte dobrodružní, protože nemáte důvod se bát nebo být v nepořádku, Pán je s vámi. Užijte si cestování !!!

Váš pobyt bude naplněn živostí a zdravostí. V bezpečí přijedete domů

Na vaši cestu vám nepřijde žádná škoda ani žádné problémy, které vás na této cestě konfrontují. Přejeme klidné cestování!

Když se vydáte na tuto cestu, odevzdávám vás do Boží ruky, budete vedeni pokojně a bezpečně dorazíte na svůj konec

Otče Pane, králi králů, vážím si Tě, protože jsi vždy s námi a pro nás. Věříme, že když jsi pro nás, nic proti nám nebude, ani podle tvého slova. Děkuji, Ježíši

Ó Pane Bože milosrdenství, díky za všechno, co jsi udělal. Modlím se, abyste svým andělům udělili pověření střežit a doprovázet tuto moji sestru po celou cestu

Ahoj drahý příteli, na nic nemysli, zvlášť pro tuto cestu, protože tvé útočiště je pod křídly Páně. Bdí nad tebou

Na této cestě vás bude následovat dobrota a milosrdenství. Dosáhnete toho, co budete dělat ve jménu Ježíše. Amen

Kdykoli plánujete cestovat, strach z cesty vás přemůže, ale nyní to uslyšíte, Pán vám udělil milost na cestě po všechny dny vašeho života. Komunikujte s Bohem vždy, než odjedete. Bůh ti žehnej

Nechť je váš výlet nudný a bez stresu, ale příjemný a živý

Zavazuji se dnes před tebou svou přítelkyní, když bude cestovat po pozemských silách, tvůj vůdčí anděl bude s ní a bude ji chránit před všemi formami zla. Děkuji ti, Bože, že jsi vždy odpovídal na naše modlitby

Pán bude tvým pastýřem, kterého nebudeš chtít. Ó, že budeš držen pod Jeho mocnou paží ochrany. Amen. Hladká cesta !!!

Modlím se a věřím, že váš dnešní pobyt bude velmi blažený, tichý, zajímavý a klidný

Kéž přijdete bezpečně a budete ve svém dopravě přebývat v hojnosti míru od Boha. Amen

Kéž přijdete bezpečně a budete ve svém dopravě přebývat v hojnosti míru od Boha. Amen

Milosrdenství za vás zcela odmítne smrt a nehodu. Vaše cesta je pod mocnými Božími očima

Modlím se za tebe, lásko, aby tato cesta, na kterou se chystáš vydat, nebyla koncem tvé cesty. Dostanete milost jít bezpečně na výnosnější cesty

Čas vašeho převozu bude dnes tak ladný a klidný. Amen

Cestování může být někdy tak děsivé a strašné, ale chci, abyste našli úlevu v tom, že vás Bůh podporuje a je vždy s vámi. Měj bezpečný výlet

Ať už je to jakýkoli důvod, proč jste se vydali na tuto cestu, narazíte na štědrost a budete šťastní, že jste na tuto cestu šli. Bůh půjde s tebou

Od této chvíle a navždy bude Hospodin bdít nad tím, jak chodíte a přicházíte. Užijte si více Božího milosrdenství pro svůj život

Hostitel Božích andělů půjde s vámi na tuto cestu. Nechte svou mysl odpočívat

Jakákoli situace, kvůli které se nebudete soustředit na řízení, vám nepřijde do cesty. Ať je vaše srdce požehnáno pokojem od Boha. Jezděte opatrně a dodržujte všechny dopravní značky a požadavky. Bůh je s tebou. Spousta lásky

Kéž na vás bude brnění Pánovy ochrany. Vaše cesta bude bezpečná

Nechť to nikdy nebude lítost a kousání něčího prstu, že jsi se vydal na tuto cestu, drahá. Váš život je v Boží ruce. Jděte v míru

12Показано 1-100 из 160 записей