Vyzvedněte si gratulaci podle svého vkusu!

Dnes trendy

Boží přízeň a milosrdenství vás obklopí a zajistí, že účel vašeho cestování bude plodný. Přeji hladký a bezpečný výlet! moc tě miluji

Modlím se za řidiče vozidla, aby se ho ujal sám Pán a aby vás všechny bezpečně dovedl k vašemu cíli. Amen. Jděte v klidu!

Kéž vás obejme ve svých milujících a silných náručích. Váš pobyt bude ladný a klidný. Amen. Chybíš mi !!!

Ahoj zlatíčko, víš, že umírám v očekávání na tvůj příjezd, ale se srdcem modlitby bude tvůj výlet bezpečný a tvůj příjezd bude bez problémů. Chybíš mi!

Při procházení smrtící cestou nebo dokonce dobrou cestou vás Pán nikdy neopustí. Jeho milosrdenství vždy přinese Jeho ochranu nad tebou. Amen. Jděte v klidu, můj milý brácho

Dopřejte si dostatek odpočinku a spánku, vložte svou cestu do rukou Božích. Prožijte velmi klidný a klidný výlet

Při vašem odchodu a příchodu vám nepřijde nic zlého ani se k vašemu příbytku nepřiblíží žádná rána. Můžete přijet bezpečně

Kéž vás Pán schová pod Jeho peří a ochrání vás pod Jeho milostivou paží, když se sbíháte na této cestě. Zůstat v bezpečí

Uprostřed zmatků a turbulencí bude Pán tvým pohodlím a tvým průvodcem po celou dobu. Zůstaň požehnaný

Na konci vaší cesty budeme mít úplnou cestu k oslavě jména Páně. Mějte klidný výlet

V hojnosti Božího milosrdenství se do toho pustíte pod mocnou Boží ostrahou

Ať se na vaší cestě nikdy nedostanete do rukou zločinců. Milosrdenství Boží vás od všech odradí

Ať vaše jméno nikdy nebude uvedeno mezi těmi, kteří přišli o život při jakékoli formě nehod a útoků jakéhokoli druhu. Pán bude tvým průvodcem po celou dobu, amen

Bez ohledu na to, jaké zlo by se dalo říci o trase, kterou nemůžete projít, ale projít, modlím se, že tam projdete zraněni, aniž byste se dotkli i těch nejmenších vlasů na hlavě, protože Pán Bůh Všemohoucí je s vámi

Pán je tvé světlo, štít a štít. Jste pod Jeho mocnými strážemi. Přejeme klidné cestování

Pán je tvé světlo, štít a štít. Jste pod Jeho mocnými strážemi. Přejeme klidné cestování

Váš start bude zdravý, váš přechod bude veden a váš příjezd bude v bezpečí. Bůh tě miluje

Na této vaší cestě se proti vám nic nepostaví

Mojžíš v Bibli řekl Bohu, že nepůjdou, kromě Boží přítomnosti s nimi. Také jménem této mé krásné přítelkyně vyzývám Tvou přítomnost, aby šla s touto mou přítelkyní a bezpečně ji přivedla na místo určení. Amen

Každá hrozba pro vaši pohodu je marná. Váš pobyt je v míru. Jdi, protože Pán je s tebou

Kéž jste na všech stranách zajištěni, chráněni a střeženi. Měj bezpečný výlet!

„Země je Pánova a její plnost“…… jak vstoupíte do kterékoli části Země, která je Pánovým, ať vás vede a prospívá ve všech ohledech. Jděte v klidu!

Vaše cestování bude sladce bezpečné

Drahý Bože všeho těla, veď tuto moji rodinu na této cestě, ať nikdy neztratím nikoho z nich do nemocnice nebo na hřbitov. Děkuji ti, Bože, náš otče

Prohlašuji, že do cíle dorazíte bezpečně, amen

Ať je vaše cestování lehké a živé. Kéž je osvobozen od nudy a ze všeho nejvíc, ať je pod laskavým dohledem Boha. Mějte velmi krásný výlet

Každá síla vzduchu a zlo země bude oslepena, aby tě neviděla, budou nad tebou bezmocní, zvláště na tvé cestě. Jděte v klidu! Pán je s vámi

Atmosféra bude pro vaši cestu příznivá, slunce nebude příliš horké, nebude foukat ani vítr a déšť nebude překážet. Přeji příjemnou cestu

Buďte opatrní ve vozidle, do kterého nastoupíte, pokud nenastoupíte do vozidla únosce nebo do vozidla určeného k nehodě. Pán vás povede ke správnému vozidlu a bezpečně vás přivede do cíle

Mějte velmi sladký a bezpečný výlet, drahý příteli

Pán šel před vámi, je za vámi a On je ten, kdo má na starosti řízení. Buďte v klidu, nebude žádný problém

Pán šel před vámi, je za vámi a On je ten, kdo má na starosti řízení. Buďte v klidu, nebude žádný problém

Jsme ti vděční, Pane, protože jsi vždy s námi. Když nyní jdeme, náš Otče, jděte prosím s námi. Kéž se dostaneme do cíle bezpečně a zdravě. Amen

Modlím se za vás, aby vaše oči nebo oči pilota nebyly rozmazané, abyste viděli dopředu, ale aby byl zajištěn bezpečný přistání, měla by být zajištěna jasnost zraku. Odpočinout si! Bůh je tam s vámi

Neodrazíš nohu kamenem, protože tě Pán obejme svou paží. Přejeme klidné cestování

Kéž jste vysvobozeni z léčky ptáků a z hlučného moru. Kéž jste pod rouškou Nejvyššího Boha. Amen

Letadlo, do kterého jste nastoupili, bude pilotováno Bohem a Jeho andělé ho bezpečně přivedou k přistání. Amen

Na každém kroku, kterým se vydáte na tuto cestu, budete bezpečně střeženi a chráněni

Když uděláte každý krok v každém časovém okamžiku, nebudete zapleteni do problémů na silnici nebo do vzduchu, ani do mořských turbulencí. Pán je tvůj štít a pevnost

Milostí a milosrdenstvím Nejvyššího Boha překonáte každý problém, který vám dnes vynoří cestu. Amen

Kéž na vás svítí Boží světlo, když se toužíte k cíli. Žádný mor vám nepřijde do cesty

Kdekoli je silnice žíznivá a potřebuje krev, touto cestou nikdy neprojdete a všude tam, kde mají štěstí agenti temnoty sající krev, vaše vozidlo touto cestou nebude projíždět. Pán bude vaším průvodcem

Neztratím tě na silnici, ani k moři, ani na jakýkoli druh cesty. Mír všude je váš

Ať milosrdenství vás udrží každý okamžik této cesty. Pokoj Boží naplní vaše srdce

Dobrý den, tati a mami, když se vracíte domů, ať jste oba pod vedením svatého ducha a můžete přijet domů s blaženým stavem srdce. Chybíš nám!

Ahoj příteli, věz, že jsi ve stínu Všemohoucího Boha a Jeho paže tě zahalila láskou. Mír od Boha je s vámi

Na této cestě možná nikdy nenarazíte na únosce a rituály. Vaše cesta bude velmi bezpečná a klidná. Amen

Na této cestě možná nikdy nenarazíte na únosce a rituály. Vaše cesta bude velmi bezpečná a klidná. Amen

Modlím se za vás, kromě šípů, které létají ve dne, nebude na vás a vaše letadlo vystřeleno. Budete mít bezpečnou cestu. Amen

Přijměte Boží milosrdenství pro každou cestu a přechod. Nechť na vás nebude v jakékoli formě zaútočeno. Váš přechod proběhl klidně. Amen

Na této cestě za vás promluví Boží milosrdenství. Žádná zbraň zaměřená na vás nebude prosperující. Amen

Kéž je zaručena ochrana Páně po celý váš život a všechny ve vozidle

Když dnes jdete ven, bez ohledu na to, jak krátká nebo dlouhá může být vzdálenost, nebudete na cestě znát žádný druh problému nebo narušení

Když dnes cestujete, váš život nebude zkrácen, vaše tělo nebude zmrzačeno. Bezpečně dorazíte do cíle

Vaše loď se nikdy nepřevrhne. Proplujete do bezpečí. Vážně mi chybíš. Miluji tě !!!

Ahoj drahý, plánoval jsi na tuto cestu s vírou v Boha, že budeš bezpečně uchován. Bude to pro vás, protože jste důvěřovali v Boha

Boží andělé vás nejen doprovodí, ale půjdou s vámi a budou s vámi vždy, ať už jste na cestě, nebo už nejste. Nenechají vás samotného ve jménu Ježíše. Amen

Na dálnicích i na nízkých pozemcích nebudete mít žádnou formu nehody. Bůh šel před vámi a je s vámi. Buďte v klidu, Bůh je pod kontrolou

Modlím se, aby vás slunce nezasáhlo a déšť nenarušil vaši cestu. Mějte požehnanou cestu vpřed

Pán je tvé světlo a tvoje spása, Pán je síla tvého života, kterého se budeš bát. Neboť Hr prokázal svou věrnost a bude to dělat znovu a znovu. Jděte v míru. Bůh je s tebou

Ať vaše letadlo nikdy neutichá. Budete mít dobrý a klidný let do cíle

Váš let bude tak plynulý a klidný. Jen potřebuji, abyste zůstali v pohodě, Pán je po ruce

Když se vydáte na tento výlet, prozkoumejte krásy přírody kolem sebe a buďte dobrodružní, protože nemáte důvod se bát nebo být v nepořádku, Pán je s vámi. Užijte si cestování !!!

Když se vydáte na tento výlet, prozkoumejte krásy přírody kolem sebe a buďte dobrodružní, protože nemáte důvod se bát nebo být v nepořádku, Pán je s vámi. Užijte si cestování !!!

Váš pobyt bude naplněn živostí a zdravostí. V bezpečí přijedete domů

Na vaši cestu vám nepřijde žádná škoda ani žádné problémy, které vás na této cestě konfrontují. Přejeme klidné cestování!

Když se vydáte na tuto cestu, odevzdávám vás do Boží ruky, budete vedeni pokojně a bezpečně dorazíte na svůj konec

Otče Pane, králi králů, vážím si Tě, protože jsi vždy s námi a pro nás. Věříme, že když jsi pro nás, nic proti nám nebude, ani podle tvého slova. Děkuji, Ježíši

Ó Pane Bože milosrdenství, díky za všechno, co jsi udělal. Modlím se, abyste svým andělům udělili pověření střežit a doprovázet tuto moji sestru po celou cestu

Ahoj drahý příteli, na nic nemysli, zvlášť pro tuto cestu, protože tvé útočiště je pod křídly Páně. Bdí nad tebou

Na této cestě vás bude následovat dobrota a milosrdenství. Dosáhnete toho, co budete dělat ve jménu Ježíše. Amen

Kdykoli plánujete cestovat, strach z cesty vás přemůže, ale nyní to uslyšíte, Pán vám udělil milost na cestě po všechny dny vašeho života. Komunikujte s Bohem vždy, než odjedete. Bůh ti žehnej

Nechť je váš výlet nudný a bez stresu, ale příjemný a živý

Zavazuji se dnes před tebou svou přítelkyní, když bude cestovat po pozemských silách, tvůj vůdčí anděl bude s ní a bude ji chránit před všemi formami zla. Děkuji ti, Bože, že jsi vždy odpovídal na naše modlitby

Pán bude tvým pastýřem, kterého nebudeš chtít. Ó, že budeš držen pod Jeho mocnou paží ochrany. Amen. Hladká cesta !!!

Modlím se a věřím, že váš dnešní pobyt bude velmi blažený, tichý, zajímavý a klidný

Kéž přijdete bezpečně a budete ve svém dopravě přebývat v hojnosti míru od Boha. Amen

Milosrdenství za vás zcela odmítne smrt a nehodu. Vaše cesta je pod mocnými Božími očima

Modlím se za tebe, lásko, aby tato cesta, na kterou se chystáš vydat, nebyla koncem tvé cesty. Dostanete milost jít bezpečně na výnosnější cesty

Modlím se za tebe, lásko, aby tato cesta, na kterou se chystáš vydat, nebyla koncem tvé cesty. Dostanete milost jít bezpečně na výnosnější cesty

Čas vašeho převozu bude dnes tak ladný a klidný. Amen

Cestování může být někdy tak děsivé a strašné, ale chci, abyste našli úlevu v tom, že vás Bůh podporuje a je vždy s vámi. Měj bezpečný výlet

Ať už je to jakýkoli důvod, proč jste se vydali na tuto cestu, narazíte na štědrost a budete šťastní, že jste na tuto cestu šli. Bůh půjde s tebou

Od této chvíle a navždy bude Hospodin bdít nad tím, jak chodíte a přicházíte. Užijte si více Božího milosrdenství pro svůj život

Hostitel Božích andělů půjde s vámi na tuto cestu. Nechte svou mysl odpočívat

Jakákoli situace, kvůli které se nebudete soustředit na řízení, vám nepřijde do cesty. Ať je vaše srdce požehnáno pokojem od Boha. Jezděte opatrně a dodržujte všechny dopravní značky a požadavky. Bůh je s tebou. Spousta lásky

Kéž na vás bude brnění Pánovy ochrany. Vaše cesta bude bezpečná

Nechť to nikdy nebude lítost a kousání něčího prstu, že jsi se vydal na tuto cestu, drahá. Váš život je v Boží ruce. Jděte v míru

Když se vydáš na tuto cestu, lásko, buď pod silnou Boží hlídkou. Budete mít všechny důvody, abyste se vrátili a znovu děkovali Bohu

Ani na této cestě vás žádný agent temnoty nezvrhne. Vaše vozidlo bude vedeno dokola až do cíle. Amen

Když existuje život, existuje naděje. Nechť nehoda nebo smrt nerozbije vaši naději na život. Měj bezpečný výlet!

Podle slova Božího; věčný Bůh bude vaším útočištěm a Jeho věčné paže jsou nad vámi nyní na této cestě a navždy, amen

Kéž vás božská milost Boží osvobodí od každého léčky a nebezpečného moru na vaší cestě. Měj bezpečný výlet

Ať vás slunce nebije ve dne ani měsíc v noci. Vaše dnešní cesta bude klidná

Plán nepřítele proti vám, zvláště na této cestě, neobstojí. Bezpečně vystoupíte a překonáte veškerý plán nepřítele

Plán nepřítele proti vám, zvláště na této cestě, neobstojí. Bezpečně vystoupíte a překonáte veškerý plán nepřítele

Ať se chystáte dělat cokoli, dostávám za vás Boží milost, že se tam dostanete bezpečně a dosáhnete svého účelu cestování. Pokračuj drahá, hodně lásky. Bůh je s tebou

Ó Pane Bože milosrdenství, zavazuji své přátele cestovat k Tobě. Ochraňte je a zahrňte je do své péče a bezpečně je přiveďte na místo určení ve jménu Ježíše. Amen

Štít a brnění Boží bude na vás teď a vždy. Užijte si výlet!

Nechť vaše vozidlo nezastaví brzdu a při přechodu nesmí dojít k proražení pneumatiky. Ruka Boží bude nad vaším vozidlem

Milost Boží, která září a udržuje, vám bude dána

Prohlašuji vám ve jménu Ježíše Krista, že ničení, které v poledne plýtvá, a hrůza v noci nebude mít nad vámi vítězství. Hezký den

Oči Páně na vás budou zářit a v každém bodě vaší cesty nebude docházet k žádným rušivým vlivům. Amen

Ahoj lásko, teď mi vážně chybíš, prostě se nemohu dočkat, až přijdeš. Rovněž se modlím, aby váš příchod nebyl spojován se zlými událostmi, ale s vděčným srdcem Bohu za bezpečnou cestu. Amen. Miluji tě!

Když se vydáte na tento výlet, žádná zbraň vyrobená proti vám nebude prosperovat ani se nestanete obětí nepříznivých událostí. Zůstaň požehnaný

Kéž obdržíte přízeň od Boha a člověka. A dosáhnout toho, pro co cestujete

12Показано 1-100 из 143 записей